Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

O nás

História

Elektroinštalačná firma ELHA Komplet pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Vznikla ako voľné pokračovanie elektromontážnej firmy ELEKTRO Haramia, založenej v roku 1992. V roku 2005 bola firma ELHA Komplet pretransformovaná na ELHA Komplet, s.r.o.

Dodávka

Firma dodáva komplexné riešenia bezpečného a efektívneho využívania elektrickej energie v spolupráci s renomovanými dodávateľmi elektrotechnického materiálu a riadiacich systémov.

Personál

Vysoko kvalifikovaní pracovníci firmy zrealizovali počas jej existencie viac ako 1400 elektroinštalácií v najrôznejších oblastiach činnosti - štátne inštitúcie, banky, nemocnice, školy, podnikateľské subjekty, rodinné domy a domácnosti.

Rozvoj

Firma sa od svojho vzniku venuje elektromontážnej činnosti na silnoprúdových rozvodoch a zariadeniach do 1000 V. V súlade s rozvojovým trendom v oblasti elektrotechniky aj firma ELHA Komplet, s.r.o., rozvíja svoju činnosť v oblasti výroby rozvádzačov NN a v oblasti slaboprúdovej techniky, ako sú inteligentné elektroinštalácie rodinných domov, zabezpečovacie systémy, kamerové systémy, dátové rozvody a pod.

V júly 1992 vznikla firma ELEKTRO Haramia ako živnosť na opravu, údržbu a montáž elektrických zariadení. V tomto období sa firma zameriavala na rodinné domy, domácnosti, malé firmy a opravy el. zariadení v rôznych prevádzkach a na vykonávanie revízií el. zariadení. V septembri 1995 bola firma premenovaná na ELHA Komplet. Od roku 1996 sa začala firma rozrastať a s príchodom pracovníkov do firmy sme začali robiť elektroinštalácie v bankách, nemocniciach, reštauráciách, výrobných halách, v školách a v administratívnych priestoroch. Od roku 1998 spolupracujeme s viacerými firmami, kde sme ako subdodávateľ realizovali elektroinštalácie po celom území Slovenska. V júny 2005 sa firma plynulo pretransformovala na ELHA Komplet, s.r.o. V rokoch 2002 až 2011 zažila firma svoj najväčší rozmach

Zameranie činnosti

Montáže el. zariadení NN, ich oprava a údržba.

Montáž dátových sieti, štruktúrovaných kabeláží.

Revízie elektrických zariadení.

Projektovanie el. zariadení NN.

Zabezpečovacie a kamerové systémy pre EZS.

Stavebný dozor

V rámci dozornej činnosti sme dozorovali rekonštrukcie a výstavby nových elektroinštalácií objektov na celom území Slovenska ako:

• Slovenská sporiteľňa, a.s. ako subdodávke pre Soitron, s.r.o.

• ČSOB, a.s.

• Rodinné domy

• Administratívne priestory

• Reštuarácie, jedálne a kuchyne

• Bleskozvody

Poradenstvo silnoprúdovej a slaboprúdovej elektrotechniky

• návrh riešenia technických problémov,

• návrhy rozmiestnenia elektroinštalačných prvkov (t. j. vypínačov, zásuviek, svietidiel, výpočet intenzity osvetlenia a určenie typu svietidla podľa účelu a ceny, a pod.) v budovách, prevádzkach, rodinných domoch alebo bytoch,

• rozmiestnenie rozvádzačov a ich vnútorné vybavenie,

• návrhy riešenia bleskozvodov, ochrana pre prepätím,

• spracovanie projektovej dokumentácie pre drobné prevádzky, rodinné domy a byty,

• realizácia elektroinštalácie, t. j. montáž, oprava a údržba el. zariadení vo výrobných závodoch, prevádzkach, administratívnych budovách, školách, obchodoch, rodinných domoch a v bytoch,

• montáž prípojok el. energie pre prevádzky, administratívne budovy, rodinné domy a byty ako aj zmeny pripojenia už jestvujúcich prípojok,

• inžinierska činnosť,

• rekonštrukcie elektroinštalácií.