Mobil: +421 903 887 473

E-mail: firma@elhakomplet.sk

ELHA Komplet s.r.o.

Poskytujeme servis na nami vykonané elektromontážne práce

Na nami vykonané montážne práce poskytujeme záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Preberáme zodpovednosť za nami namontované elektroinštalačné materiály po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela

Projektová činnosť

Projektovú dokumentáciu pre elektroinštalácie a el. zariadenia vykonávame v rozsahu elektrických zariadení do 1 000V pre zariadenia bez nebezpečenstva výbuchu a bleskozvodov. Vykonávame predprojektovú prípravu a stavebný dozor počas výstavby el. zariadenia.

Projektová činnosť

V rámci projektovej dokumentácie vykonávame projekty pre:

• Prípojky el. energie pre všetky druhy objektov

• Elektroinštalácie do všetkých druhov objektov /rodinné domy, školy, výrobné haly a pod.

• Rozvádzače silové, dátové a rozvádzače merania a regulácie

• Elektrické zariadenia a pracovné stroje

• Dočasné el. zariadenia a elektroinštalácie

• Automatické systémy riadenia el. zariadení

• Inteligentné elektroinštalácie pre rôzny účely a objekty

• Bleskozvody pre všetky druhy objektov